TOT Netcall ปรับอัตราค่าโทรไปยังบางเลขหมายในกลุ่ม 02, 03, 04, 05 และ 07 เป็น 3 บาท/นาที โปรดตรวจสอบเลขหมายปลายทางของท่านก่อนการใช้งานที่นี่

TOTnetcall Prepaid change 060xxxxxxx Number

 
กรุณา Login ด้วย Username 068xxxxxxx เดิม